Kyrkans Tro

Kyrkans tro har sammanfattats och presenterats i ett par punkter av den salige bortgångne Patriarken Hans Helighet Ignatius Zakka I Iwas (+2014).
- Gud är en i tre skilda personer, Fadern, Sonen och den Helige Ande, vilka i alla avseenden är jämbördiga.
- Sonen steg ner från himmelen, vistades i jungfru Marias livmoder och fick av henne genom den Helige Ande en mänsklig kropp och blev inkarnerad Gud.
Jesus Kristus är fullkomlig Gud och fullkomlig människa, en person i två personer och en natur av två naturer, utan sammanblandning, förväxling eller förändring.
- Den inkarnerade Guden korsfästes, dog och begravdes, men hans gudomlighet lämnade därvid varken hans själ eller hans kropp. Han uppstod på tredje dagen och räddade så mänskligheten från döden, djävulen och synden.
- Han uppsteg till himlen och skall komma tillbaka för att döma världen.
- Den Helige Ande utgår endast av Fadern.
- Maria födde Guds ord som bodde i hennes livmoder och föddes av henne. Därför betraktas hon som Guds Moder.
- Fallet: Människan skapades inte för att leva i synd och smärta, i en värld som är fallen, utan hon skapades för att leva i helighet och frid, i Gud som är det eviga livet. Att vi lever i en fallen värld beror på att människan, av sin fria vilja, valde, och fortsätter välja, synd och smärta, i stället för att välja livet i Gud. Att gå bort från Gud är att närma sig synd och smärta. Detta fall, detta tillstånd, som alla människor har del i, befriades vi ifrån genom att Gud blev människa. Han steg ner till vårt fallna tillstånd, för att uppresa oss till sitt upphöjda tillstånd.
- Kyrkan tror på helgon, martyrer och rättfärdiga som medlare, vördar deras reliker och högtidlighåller deras dagar.
- Kyrkan ber för de dödas räkning om Guds nåd och förlåtelse för deras synder.
Kyrkan tror på kroppens och själens uppståndelse vid Jesu återkomst på den yttersta dagen, då alla skall dömas med rättvisa.
- Kyrkan erkänner sju heliga mysterier/sakrament;
Dopet: renande från synd, inträde till kristendomen
Den vigda oljan: (myrra, Helige Andes sigill)
Nattvarden: (de heliga mysterierna, Jesu kropp och blod)
Bikten: (ånger/omvändelse): förlåtelse av synder
Smörjelsen av sjuka: smörjelse med helig olja och ceremoni för förlåtelse samt andlig såväl som kroppslig hälsa
Äktenskapet: (välsignad förening av två i det heliga äktenskapet)
Prästämbetet: (mysteriernas omfamnande krans som också är genomförare av mysterierna)

Kyrkan vilar på en stadig grund med flera grundpelare. Den främsta av dessa är vår Herre Jesus Kristus som är Gud inkarnerad. Källorna från Jesus till idag är också den lära som Kyrkan bygger på. En av dessa källor är den Heliga Bibeln som är det skriftliga arv om Gud i Gamla Testamentet samt om Jesus i det Nya Testamentet. Parallellt med detta går Tro & Tradition. Notera att tradition är med ett stort T: alltså helig Tradition och inte enbart ”traditioner” som kan tolkas som vanor/seder.

Den heliga Bibeln har en enorm betydelse i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan även om det kanske inte syns lika tydligt som i moderna västerländska kyrkor. Liksom vi nämnt, Kyrkan har genomgått en enorm förföljelse i de 2 000 år den existerat. Dock kan den kunnige se och veta att väldigt mycket av Kyrkan och dess symbolik och betydelse bygger på den Heliga Bibeln.
Bönen är också en central del och stark faktor inom Kyrkans tro och liv. Bönen sker på olika sätt: tyst bön, gemensam talad bön, och sjungen bön både enskilt och tillsammans. Just sjungen bön, är väldigt vanligt i den Syrisk Ortodoxa Kyrkan som också har ett väldigt speciellt och rikt melodisystem med texter som är teologiskt förankrade.

Kyrkan är många saker: Främst är den Guds hus, församlingens hus, bönens hus och en byggnad, en institution, en organisation, en samlingspunkt, ett beskydd, en bevarare av identiteten och Jesu-språk, arameiskan.
HemOm ossShopLokala församlingarKontakta oss
© Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige - All Rights Reserved
Powered by mtoma.se
crossmenuchevron-down