Hitta rätt direkt

Våra stadgar

STADGAR FÖR SYRISK-ORTODOXA PATRIARKATETS STÄLLFÖRETRÄDARSKAP
I SVERIGE.  Fastställd vid stiftårsmötet i Västerås 2018-05-01
Ladda ner våra stadgar (pdf)

Första delen: Stiftet

1 kap. Syrisk-ortodoxa kyrkan

1 §  Den Syrisk-ortodoxa kyrkan är en helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Dess apostoliska säte grundades i Antiokia av den Helige aposteln Petrus år 37 efter Kristus. Den nuvarande residensstaden är Damaskus i Syrien.

2 §  Hans Helighet patriarken är den Syrisk-ortodoxa kyrkans överhuvud och den Heliga synodens ordförande. Hans Helighet patriarkens fullständiga ämbetstitel är "Hans Helighet Mar Ignatios Afrem II, patriark av Antiokia och hela Östern, överhuvud för den Syrisk-ortodoxa kyrkan i hela världen".

3 §  Den Heliga synoden under ledning av Hans Helighet patriarken är den Syrisk- ortodoxa kyrkans högsta andliga, teologiska och lagstiftande myndighet. Den Heliga synoden ansvarar också för att förvalta kyrkans historia och lagar.

4 §  Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige har sitt säte i Södertälje. På denna ort skall även patriarksvikarien (ärkebiskopen) ha sin ämbetsstol.

5 §  Den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige är indelad i två av varandra oberoende administrationer. Dessa är "Syrisk-ortodoxa ärkestiftet av Sverige och Skandinavien" som stiftades 1977 och "Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige" som stiftades av H. H. Patriark Mar Ignatius Zakka I den 16 juni 1994.

2 kap. Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige

6 §  Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige är en riksorganisation som företräder församlingar och stiftet vars administration och ekonomi är lekmannastyrd.

7 §  Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige är en gemenskap för religiös verksamhet, i vilket det ingår att anordna bland annat, gudstjänst, vigslar, jordfästning, dop, de sjukas smörjelse, själavård, språk och religionsundervisning.

8 §  Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige har till ändamål att hjälpa till med etableringen av syrisk-ortodoxa församlingar på de orter i Sverige där syrianer är bosatta.

9 §  Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap skall samarbeta med myndigheter och organisationer och skapa goda relationer till andra aktörer i det svenska samhället och andra trossamfund.

10 § Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige får förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra Stiftets talan vid domstol och andra myndigheter. Rätten att föra sin talan har också var för sig de församlingar som tillhör Syrisk- ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige.

11 § En syrisk-ortodox församling som vill ansluta sig till Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige skall inlämna:

- Ansökan om medlemskap med uppgift om församlingens namn, postadress och organisationsnummer

- Församlingsårsmötesprotokoll som bekräftar att församlingen har för avsikt att ansöka om medlemskap i Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige och är villig att följa dessa stadgar

- Ett protokollsutdrag som bekräftar vilka personer som skall representera församlingen vid stiftsårsmötet

12 § Stiftsårsmötet skall fatta beslut, efter beredning av stiftsstyrelsen, om varje ansökande församling och utsända ett besked om tillstyrkande eller avslag.

13 § Dessa stadgar är uppdelad i tre delar, första delen gällande stiftet, andra delen gällande församlingen samt tredje delen som är gemensam för stiftet och församlingen. Stiftet och alla församlingar tillhörande stiftet har dessa stadgar.

3 kap. Indelning

14 § Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige är på lokal nivå indelat i syrisk-ortodoxa församlingar. Församlingarna består av enskilda medlemmar under ledning av en bland lekmännen vald församlingsstyrelse. Församlingsstyrelsen ansvarar för ledning, förvaltning, administration och ekonomi i den lokala församlingen.

15 § Stiftsårsmötet är den högsta beslutande organet inom Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige.

16 § Stiftsstyrelsen är den högsta beslutande och verkställande organet mellan stiftsårsmötet och ansvarar för ledningen och förvaltningen av Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige.

17 § Prästerskapet företräds av ett prästråd med ärkebiskopen (patriarksvikarien) som ordförande. Prästrådets ledamöter utses av ärkebiskopen (patriarksvikarien). Prästrådet är den högsta beslutande organet för andliga och teologiska frågor inom Syrisk- ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige.

4 kap. Medlemskap 

18 § Varje individ som tillhör den syrisk-ortodoxa tron, är döpt och fyllt 12 år samt inte  motstrider dessa stadgar har rätt att bli medlem. Medlemmen kan endast tillhöra en  församling. Barn under 12 års ålder är automatiskt medlemmar tillsammans med sina  föräldrar. Barn under 12 år kan inte utträda ur församlingen utan föräldrarnas  samtycke. 

19 § Medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift, dvs. kyrkoavgift. Kyrkoavgiften är  individuell och fastställd till en procent (1%) av den kommunalt beskattningsbara  förvärvsinkomsten. 

20 § Medlem ska erlägga medlemsavgift genom kyrkoavgift med statlig hjälp enligt 21 §.  

21 § Medlem i Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige lämnar genom sitt  frivilliga skriftliga medgivande samtycke till att erlägga kyrkoavgift med statlig hjälp,  i enlighet med lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund och i enlighet  med den ordning som gäller för skatter och avgifter enligt skattebetalningslagen  (1997:483). 

22 § Individer som är Syrisk-ortodoxa men som inte erlagt kyrkoavgift, kan ta del av  kyrkans andliga tjänster genom att betala avgift som fastställts av stiftsstyrelsen.

5 kap. Rättigheter och skyldigheter 

23 § Medlem i Stiftets församlingar har rätt att nyttja kyrkliga tjänster i samtliga  församlingar inom stiftet, även de som är utanför den egna församlingens område.  Ortens präst ska i förväg informeras och inbjudas om tjänsten ifråga 

24 § Medlemmar i församlingar som har särskilda skäl kan ansöka om annan  församlingspräst för utövande av kyrkliga tjänster. För att göra det krävs att den  berörda medlemmen ansöker om dispens hos prästrådets ordförande (stiftets  ärkebiskop) som, efter samråd med ortens präst, beslutar om fallet.

6 kap. Prästerskap 

25 § Prästrådet utgörs av alla präster som verkar inom Stiftet och dess ordförande är Ärkebiskopen (patriarksvikarien). 

26 § Ärkebiskopen kan inom prästrådet utse kommittéer för rådgivande eller särskilda  ändamål. 

27 § Prästrådet ansvarar för de andliga frågorna och den syrisk-ortodoxa kyrkans sju  sakrament. Prästrådet har till uppgift att bedriva syrisk-ortodox församlingsverksamhet i enlighet med den heliga skriften och den syrisk-ortodoxa kyrkans tro och tradition,  samt i övrigt främja kyrkans utveckling. 

28 § Prästrådet utser representanter att närvara på stiftårsmötet och detta skall meddelas  stiftstyrelsen senast två veckor före ett stiftårsmöte. 

29 § Prästrådets beslut får ej strida mot dessa stadgar. 

30 § Prästerna är anställda av den lokala församlingen med anställningsavtal, utöver det  som anges i anställningsavtalet får prästerna ej uttaga särskilda avgifter av församlings  medlemmar. 

31 § Anställning, invigning eller överflyttning av präster skall godkännas av patriarken,  ärkebiskopen samt församlingsstyrelsen. 

32 § Vid uppkommen konflikt mellan församlingspräst och dess församlingsstyrelse skall  prästrådets ordförande och stiftsstyrelsen träda in som medlare.

7 kap. Stiftsårsmöte 

33 § Stiftsårsmötet är den högsta beslutande organet inom Syrisk-ortodoxa patriarkatets  ställföreträdarskap i Sverige 

34 § Stiftsårsmötet består av ombud från de syrisk-ortodoxa församlingar i Sverige tillhörande Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige och som antagit  dessa stadgar. 

35 § Ordinarie stiftsårsmöte skall hållas mellan den 1 april och den 31 maj, på plats och tid  som fastställs av stiftsstyrelsen. 

36 § Kallelse skall utskickas till de lokala församlingarnas styrelser senast två (2) månader  före stiftsårsmötet. 

37 § Motioner ska vara stiftsstyrelsen tillhanda senast en (1) månad före stiftsårsmötet. 

38 § Dagordning, verksamhetsberättelse, årsredovisning samt inkomna motioner med  utlåtande från stiftsstyrelsen skall skickas ut senast två (2) veckor före stiftsårsmötet. 

39 § Yttrande, förslags- och rösträtt vid stiftsårsmötet har varje medlem, som är av lokal församling utsett ombud. 

40 § Ledamot av stiftsstyrelsen har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet. 

41 § Rätt att delta i stiftsårsmötets förhandlingar och beslut har varje lokal församling genom representation av ombud enligt följande: 

42 § Dagordning för ordinarie stiftsårsmöte: 

 1. Stiftsårsmötets öppnande 
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för alla ombud för de lokala församlingarna. c. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 
 3. Fastställande av dagordning 
 4. Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 
 6. Framläggande av verksamhetsberättelse samt redovisning av resultat- och  balansräkning för det senaste verksamhetsåret 
 7. Avgivande av revisionsberättelse avseende stiftsstyrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för det senaste verksamhetsåret j. Val av stiftsstyrelsens ledamöter jämte suppleanter på två (2) år 
  1. a) Ordförande. 
  2. b) Vice ordförande 
  3. c) Sekreterare 
  4. d) Kassör 
  5. e) Vice kassör 
  6. f) Fyra eller sex ledamöter 
  7. g) Två suppleanter 
 9. Val av två revisorer på två (2) år 
 10. Val av valberedning, bestående av tre personer, varav en sammankallande, på två (2) år m. Fastställande av avgifter 
 11. Fastställande av verksamhetspan och budget 
 12. Behandling av motioner som blivit väckta av stiftsstyrelsen eller lokalförsamling som  har inkommit till stiftsstyrelsen senast en månad före stiftsårsmötet 
 13. Övriga frågor 
 14. Stiftsårsmötets avslutande

43 § Beslut fattas med acklamation (ja- rop och nej- rop) eller efter omröstning med  votering om sådan begärs. 

44 § Omröstning sker öppet. Sluten omröstning skall tillämpas om någon så begär. 

45 § Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal galler den mening som mötesordförande biträder. Om lika röstetal råder vid personval skall lotten avgöra. 

46 § Stiftsårsmötet kan med enkel majoritet tillsätta en kommitté som kan företräda stiftet vid vissa särskilda behov. 

47 § Representanter från Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige (SOKU) har närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt motionsrätt men ej rösträtt  under stiftsårsmötet. 

48 § Prästrådsrepresentanter med ärkebiskopen (patriarksvikarien) som ordförande har  närvarorätt, yttranderätt, förslagsrätt samt motionsrätt men ej rösträtt på stiftsårsmötet. 

8 kap. Extra stiftsårsmöte 

49 § Stiftsstyrelsen skall vid behov sammankalla till extra stiftsårsmöte eller då minst  hälften av församlingarna så kräver. 

50 § Stiftsstyrelsen är skyldig att kalla till extra stiftsårsmöte när revisorerna anser att det  vid revisionen har framkommit oklarheter. Detta skall meddelas skriftligen till  stiftsstyrelsen. 

51 § Kallelse till extra stiftsårsmöte skall sändas till lokala församlingar senast en (1) månad före extra årsmötet. 

52 § Vid extra stiftsårsmötet, får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

9 kap. Stiftsstyrelsen 

53 § Stiftsstyrelsen skall bestå av nio (9) eller elva (11) ordinarie ledamöter och därtill två  (2) suppleanter. Antalet ledamöter skall vara udda. 

54 § Valbar till stiftsstyrelsen är person som blivit nominerad av en lokal församling och  som erlagt medlemsavgift. Stiftsstyrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande,  kassör, vice kassör, sekreterare. Övriga ledamöter saknar särskilda uppgifter men  kommer att få uppgifter tilldelade efter beslut av stiftsstyrelsen.

55 § Stiftsstyrelsen väljs för en mandatperiod om två (2) år. 

56 § Stiftsstyrelsen har till uppgift att: 

 1. Förbereda dagordning och ärenden som skall behandlas av stiftsårsmötet b. Verkställa av stiftsårsmötet fattade beslut 
 2. Leda stiftets verksamhet 
 3. Planera långsiktigt för stiftet 
 4. Tillse att stiftsårsmötets antagna regler iakttas 
 5. Leda och fördela arbetet inom stiftet 
 6. Förvalta stiftets medel och tillgångar 
 7. Tillsätta kommittéer samt fastställa instruktioner för dessa 
 8. Mellan stiftsårsmötena utgöra stiftets högsta beslutande organ. 
 9. Anställa präster och tjänsteman inom stiftet 
 10. Att till ordinarie stiftsårsmöte avge verksamhetsberättelse, resultat- och  balansräkning samt förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år. l. Säkerställa att församlingsstyrelserna verkställer stiftsårsmötets beslut m. Säkerställa att de lokala församlingarna håller ordinarie församlingsårsmöten i  enlighet med stadgarna 
 11. Att representera Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige gentemot externa organisationer och myndigheter. 

57 § Stiftsstyrelsen har rätt att förvärva egendom, såväl lös som fast, samt avyttra, belåna och inteckna stiftets egendom. Stiftsstyrelsen har vidare rätt att starta kloster och andra  kyrkliga institutioner, daghem, förskolor, grundskolor, folkhögskolor, ålderdomshem,  bedriva tidnings- och förlagsverksamhet, sända radio och tv samt allt annat som kan  vara till nytta och gagn för stiftets medlemmar. Stiftsårsmötet kan begränsa dessa  rättigheter genom ett årsmötesbeslut. 

58 § Stiftsstyrelsen sammanträder när ordföranden eller majoritet av styrelseledamöterna så  begär. 

59 § Kallelse jämte dagordning skall utskickas till stiftsstyrelsens ledamöter minst fem (5)  arbetsdagar före sammanträdet. 

60 § Stiftsstyrelseledamot är skyldig att anmäla frånvaro i förväg varvid en suppleant inträder som ordinarieledamot. 

61 § Suppleant saknar rösträtt, men suppleanten äger rätt att deltaga i förhandlingarna. 62 § Stiftsstyrelsen är beslutför när majoriteten av stiftsstyrelseledamöterna är närvarande. 

63 § Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden  biträder.

64 § Omröstning sker öppet, sluten omröstning skall tillämpas om någon så begär det. 65 § Vid sammanträde skall protokoll föras av sekreteraren och justeras av ordföranden. 

66 § Stiftstyrelsen bör utlysa extraårsmöte i en församling om det förekommer ett av följande: 

 1. Församlingen inte efterlever stiftsårsmötet beslut 
 2. Revisorn för församlingen eller för stiftet anser att det förskingras medel från  församlingen eller att det förekommer misskötsel och stadgebrott, så ska  skriftligen informera stiftsstyrelsen. 
 3. Församlingens valberedning skriftligt begär detta från stiftsstyrelsen.  d. Om konflikt uppstår mellan prästen och församlingsstyrelsen. 

67 § Mellan stiftsårsmöten har stiftsstyrelsen tolkningsrätt vid stadgetvist.

10 kap. Firmateckning 

68 § Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap firma tecknas av stiftsstyrelsens  ordförande, vice ordförande, kassör och vice kassör. För firmateckning krävs  underskrift av minst två personer, varav en skall vara ordförande eller vice ordförande  och en skall vara kassör eller vice kassör.

11 kap. Revision av stiftet 

69 § Stiftsstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna stiftets räkenskaper, årsmötesprotokoll  samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst dessa så begär när  det gäller revision av förvaltning för det senaste räkenskapsåret. 

70 § Revisorerna skall granska stiftsstyrelsens förvaltning och räkenskaper for det senaste  verksamhetsåret samt avge revisionsberättelse i god tid före stiftsårsmötet, dock  senaste två veckor innan stiftsårsmötet.

12 kap. Valberedning 

71 § Valberedningen nomineras och väljs på stiftsårsmötet. 

72 § Valberedningen skall bestå av tre valda ledamöter, varav en är sammankallande. 

73 § Den sammankallande ansvarar för att valberedningen sammanträder i tillräcklig omfattning för att kunna fullgöra uppgifterna som åligger valberedningen.

74 § Valberedningen skall förbereda vid stiftsårsmötet förekommande val, samt föreslå  antal ledamöter i stiftsstyrelsen och fördelning av styrelseposter.

13 kap. Upplösning 

75 § Upplösning av Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige kan endast  ske om beslut fattas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande  stiftsårsmöten, av vilken det ena skall vara ordinarie, med minst sex månaders  mellanrum. 

76 § Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sveriges tillgångar skall vid  upplösning tillfalla den Syrisk-ortodoxa kyrkans patriarkat.

Andra delen: Församlingen 

14 kap. Årsmöte 

77 § Församlingens årsmöte är högsta beslutande organ och består av sina medlemmar. 

78 § Ordinarie årsmöte hålls årligen senast före mars månads utgång. Extra årsmöte skall  hållas när styrelsen finner skäl därtill.  

79 § Varje medlem som fyllt 18 år har en röst på församlingens årsmöte. 

80 § Församlingens präst har rätt att närvara vid årsmötet med en rösträtt. 

81 § Beslut fattas med acklamation (ja- rop och nej- rop) eller efter omröstning med  votering om sådan begärs.  

82 § Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som  mötesordförande biträder. Om lika röstetal råder vid personval skall lotten avgöra. 

83 § Ledamot av församlingsstyrelsen har dock inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet.

84 § Kallelse skall senast tre (3) veckor innan årsmötet vara tillgänglig för medlemmarna. 

85 § Motioner som skall behandlas på årsmötet skall inkomma till styrelsen minst sju (7)  dagar före församlingens årsmöte.

86 § Dagordning för ordinarie årsmöte: 

 1. Årsmötets öppnande 
 2. Fråga om årsmötet blivit behörigen sammankallad  
 3. Val av mötesordförande och sekreterare. 
 4. Val av två justeringsmän. 
 5. Justering av röstlängd  
 6. Fastställande av dagordningen. 
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse samt av resultat- och balansräkning h. Avgivande av revisionsberättelse 
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det senaste verksamhetsåret. j. Val av styrelse för en tid av två (2) år 
 9. a) Ordförande 
 10. b) Vice ordförande 
 11. c) Kassör 
 12. d) Vice kassör 
 13. e) Sekreterare 
 14. f) Högst fyra övriga ledamöter 
 15. g) Två suppleanter 
 16. Val av två revisorer på två (2) år 
 17. Val av valberedning, bestående av tre personer varav en sammankallande, på två (2) år m.Behandling av motioner 
 18. Övriga frågor 
 19. Årsmötets avslutande

15 kap. Extra årsmöte 

87 § Församlingsstyrelsen skall vid behov sammankalla till extra årsmöte eller då minst  hälften av medlemmarna så kräver. 

88 § Församlingsstyrelsen är skyldig att kalla till årsmöte när revisorerna anser att det vid  revisionen har framkommit oklarheter. Detta skall meddelas skriftligen till  församlingsstyrelsen 

89 § Kallelse till extra årsmöte tillgänglig för medlemmar senast två veckor före extra  årsmötet. 

90 § Vid extra årsmötet, får endast förekomma ärenden som angivits i kallelsen.

16 kap. Församlingsstyrelsen 

91 § Församlingsstyrelsen skall bestå av högst nio (9) ordinarie ledamöter och därtill två  (2) suppleanter. Antalet ledamöter skall vara udda. Om ordinarie ledamöter understiger  siffran fem (5) skall styrelsen meddela valberedningen. Under sådana omständigheter  skall extra årsmöte tillkallas och nyval utlyses.

92 § Församlingsstyrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice  ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare. Övriga ledamöter saknar särskilda  uppgifter men kan få uppgifter tilldelade efter beslut av stiftelsens styrelse. 

93 § Församlingsstyrelsen utses vartannat år av ordinarie årsmöte och är högsta beslutande  organ mellan årsmöten. 

94 § Styrelseledamot får ej tillhöra någon organisation som verkar i strid med Syrisk ortodoxa kyrkans lära och stadgar eller den svenska lagen.  

95 § Valbar till församlingsstyrelsen är person som är medlem och som erlagt  medlemsavgift. Styrelseledamot skall ha fyllt 18 år och varit medlem i den lokala  församlingen under minst ett års tid.  

96 § Församlingsstyrelsen skall; 

 1. Förbereda dagordning och ärenden som skall behandlas av årsmötet b. Fastställa de regler och system som erfordras för att uppnå församlingens ändamål och  intressen samt tillse att detta ändamål uppnås och att församlingens verksamhet drivs i  enlighet med dessa regler.  
 2. Ansvara för den löpande förvaltningen av församlingens angelägenheter och ekonomi. d. Verkställa av årsmötet fattade beslut.  
 3. Verkställa av stiftsårsmötet fattade beslut. 
 4. Utse representant till stiftsårsmöte. 
 5. Utarbeta en budget för nästkommande verksamhetsår.  
 6. Kunna tillsätta särskilda arbetsgrupper för att bereda utvalda frågor. i. Ha rätt att förvärva och avyttra egendom, såväl lös som fast, belåna och inteckna  församlingens egendom. I sådana ärenden krävs årsmötets godkännande och beslut. j. Ha rätt att öppna kyrkliga institutioner, såsom daghem, förskola, grundskola,  folkhögskola och ålderdomshem. I sådana ärenden krävs årsmötets godkännande och  beslut. 
 7. Ha rätt att bedriva medial verksamhet, såsom att sända i radio och tv samt bedriva  förlagsverksamhet. I sådana ärenden krävs årsmötets godkännande och beslut. l. Bereda eventuella motioner, förbereda dagordning, verksamhetsberättelse och  revisionsberättelse som skall behandlas av årsmötet. 
 8. Skicka kallelse jämte dagordning, till ordinarie årsmötet minst tre (3) veckor före  årsmötet 
 9. Skicka årsstämmoprotokoll till styrelsen för Syrisk-ortodoxa patriarkatets  ställföreträdarskap i Sverige senast fyra veckor (4) efter årsmötet.

17 kap. Ordningsregler för församlingsstyrelsen 

97 § Styrelsen sammanträder minst en gång per månad och om ordföranden eller majoritet  av ledamöterna så begär. 

98 § Kallelse skall skriftligt eller muntligt skickas till alla styrelseledamöter minst fem (5)  arbetsdagar före sammanträdet. 

99 § Styrelsen är beslutsför när en majoritet av ledamöterna är närvarande och däribland  antingen ordföranden eller vice ordföranden. 

100 § Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst. 

101 § Omröstning sker öppet, sluten omröstning skall tillämpas om någon så begär det. 

102 § Alla styrelsesammanträden skall protokollföras av sekreteraren och justeras av  ordföranden samt justeringsman

103 § Ledamot skall anmäla frånvaro i god tid varvid en suppleant kan inträda i hans ställe. 104 § Suppleanter har ingen rösträtt, men har dock rätt att delta i förhandlingarna. 

105 § En styrelseledamot som bryter mot dessa stadgar kan genom enhälligt beslut i  styrelsen uteslutas ifrån sin post. Individen har dock rätt att överklaga beslutet till  årsmötet som är högst beslutande organ. 

106 § Styrelseledamöter som önskar utträda ur styrelsen skall inkomma med en skriftlig  begäran till församlingsstyrelsen.

18 kap. Firmateckning 

107 § Församlingens firma skall tecknas av följande förtroendevalda: 

- Styrelseordförande 

- Vice ordförande 

- Kassör 

- Vice kassör 

För firmateckning krävs minst två av fyra underskrifter tillsammans, varav en skall vara  ordföranden eller vice ordföranden, var för sig tillsammans med kassören eller vice kassören.

19 kap. Revision av församlingen 

108 § Församlingsstyrelsen skall tillhandahålla revisorerna församlingens räkenskaper,  årsmötesprotokoll samt övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst  dessa så begär när det gäller revision av förvaltning för det senaste räkenskapsåret. 

109 § Revisorerna skall granska församlingsstyrelsens förvaltning och räkenskaper for det  senaste verksamhetsåret samt avge revisionsberättelse i god tid före årsmötet

20 kap. Valberedning 

110 § Valberedningen nomineras och väljs på årsmötet. 

111 § Valberedningen skall bestå av tre valda ledamöter, varav en är sammankallande. 

112 § Den sammankallande ansvarar för att valberedningen sammanträder i tillräcklig omfattning för att kunna fullgöra uppgifterna som åligger valberedningen. 

113 § Valberedningen skall förbereda vid årsmötet förekommande val, samt föreslå antal  ledamöter i församlingsstyrelsen och fördelning av styrelseposter.

21 kap. Prästerskap 

114 § Församlingsprästen är församlingens andlige ledare.  

115 § Prästen har till uppgift att bedriva verksamhet i enlighet med syrisk-ortodoxa tron och  den heliga skriften. Prästen skall främja den syrisk-ortodoxa kyrkans tro, tradition och  utveckling. 

116 § Prästen skall tillsammans med församlingsstyrelsen föra medlemsregister över  församlingen. 

117 § Prästen skall vara anställd av församlingen enligt anställningsavtal. Präster skall ej  uttaga särskilda avgifter av församlingsmedlemmar. Då prästen erhåller gåvor skall  dessa överlämnas till kyrkans kassa.  

118 § Församlingsprästen har rätt att sammankalla styrelsen för dialog eller ärenden som  berör församlingen och dess intressen. 

119 § Prästen är underställd ärkebiskopen för patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige och  skall följa prästrådets alla beslut.

120 § Vid konflikt mellan församlingen och prästen skall församlingens styrelse kontakta  ärkebiskopen för patriarkatets ställföreträdskap i Sverige och stiftsstyrelsen för  medling i konflikten. 

121 § Prästen äger ej rätt att fatta beslut som strider mot dessa stadgar. 

22 kap. Tillgångar 

122 § Alla fasta och lösa tillgångar i den lokala församlingen tillhör den lokala församlingen  och dess medlemmar.

23 kap. Konfliktshantering 

123 § Församling som hamnar i konflikt eller tvister inom församlingen har under inga som  helst omständigheter rätt att avverka eller fördela församlingens tillgångar och  egendom bland enskilda ledamöter eller medlemmar, utan skall med omedelbar verkan  meddela Stiftsstyrelsen för syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige  för medling att lösa konflikten utan att skada församlingen och dess medel. 

124 § Egendom förvaltas under konflikttiden av Stiftsstyrelsen för syrisk-ortodoxa  patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige tills dess att en överenskommelse har nåtts.  Efter lösning av konflikt skall förvaltarskapet återgå till församlingen och dess  styrelse.

24 kap. Upplösning 

125 § Upplösning av en församling kan endast ske om beslut fattas med minst 2/3 majoritet  vid två på varandra följande årsmöten, av vilken det ena skall vara ordinarie, med  minst sex månaders mellanrum. 

126 § Om en församling blir upplöst skall samtliga dess tillgångar tillfalla Syrisk-ortodoxa  patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige (organisationsnummer: 252004-1241) och  underställas stiftsstyrelsen. 

127 § Vid upplösning av församling skall protokoll, revisionsberättelse jämte balans- och  resultaträkning överlämnas till syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap i  Sverige.

Gemensamma bestämmelser 

25 kap. Utträde och uteslutning

128 § Medlem hos församlingen kan utträde genom skriftlig begäran inlämnat till  församlingens styrelse

129 § En församling som bryter mot stiftets stadgar eller på annat sätt skadar stiftet, eller  som i övrigt har brustit vid fullgörande av sina förpliktelser gentemot Syrisk-ortodoxa  patriarkatets ställföreträdarskap i Sverige kan uteslutas genom beslut på stiftsårsmötet. 

130 § En medlem som bryter mot stiftets stadgar, verkar i strid med den syrisk-ortodoxa kyrkans  trosbekännelse eller på annat sätt skadar stiftet, kan uteslutas genom beslut av  stiftsstyrelsen. 

131 § En församling kan begära utträde från stiftet genom beslut av minst två tredjedelar  (2/3) majoritet på ordinarie församlingsårsmöte

26 kap. Bestämmelser om jäv 

132 § Den som är jävig i ett ärende i styrelsens arbete får inte delta eller närvara vid handläggning av ärendet. 

133 § En förtroendevald eller anställd är jävig om; 

 1. saken angår honom själv eller någon närstående eller 
 2. om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för honom  själv eller närstående eller 
 3. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba  förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. 

134 § Uppstår skilda meningar om jäv föreligger, skall omröstning ske i frågan. Den person  beslutet berör, får ej delta i beslutet.

27 kap. Stadgeändring 

135 § Dessa stadgar kan endast ändras av stiftsårsmöte genom beslut av minst två tredjedelar  (2/3) majoritet på ordinarie stiftssårsmöte. 

136 § Förslag om stadgeändring skall skriftligen sändas till lokala församlingar senast en (1) månad före stiftsårsmötet.

28 kap. Ikraftträdande 

137 § Dessa stadgar träder i kraft så snart protokollet från ett ordinarie stiftsårsmöte  innehållande en beslutad stadgeändring blivit justerat.

HemOm ossShopLokala församlingarKontakta oss
© Patriarkaliska ställföreträdarskapet för syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige - All Rights Reserved
Powered by mtoma.se
crossmenuchevron-downchevron-down-circle